Allmänna villkor

Det är inte tillåtet att använda denna webbplats utan att först ha accepterat dessa allmänna villkor. När du går in på webbplatsen och tar del av informationen innebär det att du accepterar dessa villkor, och att du därmed också avstår från eventuella krav gentemot Kosta Boda, närstående bolag eller anställda, som kan uppstå vid användning av webbplatsen eller material, information, åsikter och rekommendationer på densamma. Denna webbplats, samt information, namn, bilder, logotyper och ikoner avseende Kosta Boda, närstående bolag, produkter och tjänster tillhandahålles i befintligt skick och enligt tillgänglighet, utan några övriga garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive men ej begränsat till underförstådda garantier beträffande handel, lämplighet för visst ändamål och avsaknad av intrång på rättigheter. Även om informationen på denna webbplats har sammanställts i god tro, samt i syfte att erbjuda information om Kosta Boda och dess produkter och tjänster, påtar sig Kosta Boda, närstående bolag och anställda under inga omständigheter ansvar för någon som helst typ av skador, inklusive men ej begränsat till direkta, indirekta, särskilda, efterföljande eller slumpmässiga skador som kan uppkomma på grund av eller till följd av användandet av eller besök på denna webbplats eller på grund av eller till följd av material, information, kvalifikationer eller rekommendationer på denna webbplats. Kosta Boda kan när som helst, samt utan föregående meddelande, modifiera, förbättra och/eller ändra dessa Allmänna villkor, information, namn, bilder, logotyper och ikoner på denna webbplats, liksom de produkter och tjänster som omnämns på denna webbplats. Webbplatsen kan innehålla länkar till eller hänvisa till andra webbplatser som ligger utanför Kosta Bodas kontroll. Kosta Boda påtar sig inget som helst ansvar för innehållet på sådana länkade webbplatser, och inte heller för länkar på sådana länkade webbplatser. Du samtycker till att inte, varken helt eller delvis, lägga till, ändra, ersätta eller modifiera information som presenteras på denna webbplats.

Immateriell egendom

Observera att informationen på denna webbplats, inklusive men ej begränsat till allt redaktionellt material, alla fotografier, illustrationer och annat bildmaterial, liksom namn, logotyper, varumärken och tjänstemärken tillhör Kosta Boda eller dess närstående bolag eller licensinnehavare, samt skyddas av upphovsrätt, varumärkesrättigheter och annan lagstiftning rörande immateriell egendom. Andra produkter och företagsnamn som omnämns på denna webbplats kan vara varumärken tillhörande sina respektive ägare. Det är inte tillåtet att kopiera, vidarebefordra, distribuera, sprida, sälja, publicera, återutsända eller på annat sätt mångfaldiga detta material eller delar därav, med följande undantag: (a) Du har rätt att skriva ut eller ladda ned material från denna webbplats för personligt, icke-kommersiellt informationsbruk. (b) Du har rätt att kopiera material på denna webbplats i syfte att, utan kommersiell avsikt, sända det till individer för personlig information, förutsatt att Kosta Boda anges som källa och att mottagaren informeras om att de är bundna av och måste följa dessa allmänna villkor. Inget i detta dokument skall genom implikation, estoppel eller i övrigt anses utgöra licens eller rättighet under Kosta Bodas eller någon tredje parts patent eller varumärke. Utom enligt vad som uttryckligen anges ovan, skall inget i detta dokument anses utgöra överlåtande av licens, upphovsrätt eller immateriell äganderätt gällande information, data, produkter eller tjänster.

Om auktionen:

Den 18 juni 2014 arrangerar Orrefors Kosta Boda AB (”Kosta Boda”) ett slags spel i skepnaden av en auktion där vinsterna utgör tre glaskonstunikat (”Spelet”). Detta dokument reglerar de villkor som gäller för person som önskar delta i Spelet. Spelet äger rum under en dag och det går endast att delta i budgivningen på plats på So Stockholm i Kungsträdgården, Stockholm. Biometriska sensorer används för att mäta hur starka känslor konsten skapar hos deltagaren. De tre personer som enligt mätningen känt starkast när Spelet är slut vinner respektive objekt. Deltagare kan delta för fler än ett konstverk men det går endast att vinna ett konstverk per person. Det är endast tillåtet att spela en gång per konstverk.

Deltagande:

För att delta i Spelet måste deltagaren på plats registrera för- och efternamn, telefonnummer och mailadress. Genom att anmäla sina uppgifter och sitt deltagande i Spelet accepterar och godkänner deltagaren dessa tävlingsregler. Deltagare måste ha fyllt 18 år och vara bosatta i Sverige. Tävlingen pågår mellan 11:00 och 20:00 den 18 juni 2014. Anställda på Kosta Boda, Orrefors och eventuella samarbetspartners i Spelet och familjemedlemmar till någon av dessa får ej delta i Spelet.

Arrangören Kosta Boda förbehåller sig rätten att utesluta deltagare ur Spelet vid misstanke om att denna bryter mot reglerna, fuskar eller på annat sätt försöker tillskansa sig otillbörliga fördelar eller försöker sabotera Spelet. I dessa fall behöver Kosta Boda inte motivera sitt beslut och Kosta Bodas beslut kan ej överprövas.

Budgivning:

Budgivningen sker genom en mätning av olika biometriska faktorer som pågår en minut. Resultatet utgör deltagarens ”känslobud” i auktionen. Deltagaren kan inte påverka sitt bud efter att mätningen gjorts och accepterar slutligt det resultat som mätningen utvisar. Mätresultaten kan inte överprövas eller överklagas. Vid misstanke om att mätningen manipulerats har Kosta Boda rätten att diskvalificera det aktuella budet utan att behöva motivera sitt beslut. I det fall att två personer får samma mätresultat görs en ny analys av mätvärdet och Kosta Boda fattar beslut om vinnaren.

Vinst:

Vinnarens namn kommer att publiceras på www.auctionbasedonemotions.com, på www.kostaboda.se samt i Kosta Bodas sociala medier senast den 20 juni 2014. Kosta Boda kommer att kontakta vinnarna via de kontaktuppgifter som har uppgivits. Det åligger emellertid vinnaren att meddela Kosta Boda att han eller hon accepterar att ta emot vinsten inom en vecka efter det att vinnarens namn har publicerats på www.kostaboda.se till auction@kostaboda.se eller per telefon på telefonnummer 0478-34619. Inkommer inte sådant meddelande i tid förlorar vinnaren varje rätt till vinsten (och det värde som vinsten representerar) och Kosta Boda har rätt att utse och publicera ny vinnare. Deltagaren ansvarar för att lämnade kontaktuppgifter är korrekta och för att meddela Kosta Boda sin önskan att ta emot vinsten enligt ovan samt att ange var vinsten ska levereras enligt Kosta Bodas instruktioner. Om vinnaren inte tar emot vinsten personligen enligt leveransavisering förlorar vinnaren varje rätt till vinsten (och det värde som vinsten representerar).

Vinsten är personlig och kan inte överlåtas till annan person. Vinstens värde uppskattas till mellan 19 000 och 150 000 SEK, beroende på konstverk. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Vinsten kan inte helt eller delvis bytas mot kontanter eller mot andra varor eller tjänster. Frakt av vinsten inom Sverige hem till vinnaren bekostas av Kosta Boda. Merkostnader som kan tillkomma utanför vinsten betalas av vinnaren själv.

Begränsningar Kosta Bodas ansvar:

Kosta Boda är inte i något fall ansvarig för deltagares möjlighet att delta i tävlingen eller om deltagandet begränsas av omständigheter vare sig inom eller utanför Kosta Bodas rimliga kontroll, inkluderat men inte begränsat till ofullständig eller på annat sätt missad information orsakad av deltagaren, tidsbrist, fel i den tekniska utrustningen, fel i Internetleverantörens datautrustning och/eller dataprogram hos Kosta Boda samt förändrad lagstiftning som påverkar tävlingsupplägg och genomförande. Deltagaren friskriver även i övrigt Kosta Boda från varje form av skadeståndsansvar för direkta eller indirekta skador orsakade av Kosta Boda eller annan part i samband med deltagarens medverkan under tävlingen eller av att Kosta Boda av något skäl väljer att byta tidpunkt för, avbryta eller helt ställa in Spelet.

Om personuppgifter:

Kosta Boda ansvarar för behandlingen av personuppgifter som görs i samband med tävlingen. Personuppgifterna kommer enbart att användas för att administrera tävlingen. Datan som samlas in från de biometriska sensorerna kommer enbart att användas för att administrera tävlingen och kommer inte att sparas eller lagras efter auktionen.

Auktionen kommer att filmas och fotograferas. Det innebär att deltagare kan komma att medverka i film- och bildmaterial som tas fram och publiceras efter auktionen. Genom att acceptera auktionens regler godkänner deltagaren att medverka i reklammaterial relaterat till tävlingen.

Kontakt

Vid eventuella frågor, kontakta Kosta Bodas marknadsavdelning: jenny.sundqvist@orrefors.se

VÄRLDENS FÖRSTA AUKTION
HELT BASERAD PÅ KÄNSLOR

Auktionen är nu avslutad. 303 personer deltog i budgivningen den 18 juni i Stockholm. Tre personer kände allra starkast och vann varsitt konstverk. Grattis till Liv Eklund Swartz som vann verket Protocol av Bertil Vallien, värt 150 000 kronor, till David Dolfe som vann Åsa Jungnelius konstverk Super Protection, värt 19 000 kronor och till Shelley Mulshine som vann Kjell Engmans gitarr, värd 85 000 kronor.

AUKTIONEN ÄR AVSLUTAD

 • 1403114599139Casimir budade på 2# och fick känslovärde 110.9820:03:19
 • 1403114490592Alexandra Bergkvist budade på 3# och fick känslovärde 107.1820:01:30
 • 1403114431459Liv budade på 1# och fick känslovärde 106.5120:00:31
 • 1403114374259Mats Olsson budade på 2# och fick känslovärde 130.1019:59:34
 • 1403114329179Andrea Bergkvist budade på 3# och fick känslovärde 141.9519:58:49
 • 1403114149100Ewa Cedergren budade på 3# och fick känslovärde 122.1519:55:49
 • 1403114106991Alexandra Bergkvist budade på 1# och fick känslovärde 104.6919:55:06
 • 1403113920519Liv Eklund Swartz budade på 3# och fick känslovärde 216.8519:52:00
 • 1403113902492Linda Karlsson budade på 1# och fick känslovärde 107.8519:51:42
 • 1403113716839Mats Nilsson budade på 1# och fick känslovärde 109.3119:48:36

Budgivningen slutar om:

00:00:00

Totalt antal bud lagda:

303

Högsta budgivare

Konstverk #1

 1. Shelley Mulshine204.15
 2. Lennart Swahn201.25
 3. Molly sehlin196.11
 4. Otis Johnson 180.64
 5. Anna Young 176.38
 6. Cathrine Andersson175.26
 7. Eva Henriksson170.84
 8. Suad Al-Saffar169.43
 9. Carin skogar164.23
 10. Lena Boman160.84

Konstverk #2

 1. David dolfe337.78
 2. Andrea Bergkvist277.11
 3. Molly Sehlin195.36
 4. Josefin horner190.89
 5. Emilia Hackman186.07
 6. Marie Carlsson181.87
 7. Carlina aring175.20
 8. Eva Henriksson174.11
 9. Christian Weibull173.05
 10. Tomas Rajnai169.70

Konstverk #3

 1. Liv Eklund Swartz216.85
 2. Christian Weibull206.13
 3. Johanna Levallius202.46
 4. Beatrice Nylund179.36
 5. Karin Edstedt162.95
 6. Kristoffer Josefsson161.44
 7. EM160.95
 8. Karin Bergsten 158.46
 9. Marie Carlsson158.31
 10. Ann-Katrin Danielson157.97

SÅ HÄR GICK AUKTIONEN TILL:

 • Besökarna kunde buda på tre olika konstverk som fram till auktionen varit hemliga.

 • De blev utrustade med GSR-sensorer och pulsmätare.

 • Deras känslor mättes medan de betraktade konsten.

 • Den som kände starkast vann auktionen.

#kostabodaauction